Quality Service, s.r.o. - držitel certifikátu ISO 9001:2000
www.dqs.cz
Poradenství Zákona 22/1997 sb.


Zajistíme Vám komplexní poradenství v oblasti vydání ES prohlášení o shodě, značky CE na Vaše výrobky včetně zajištění veškeré technické dokumentace, zkoušek a certifikátů od autorizovaných (notifikovaných) osob.
ES prohlášení o shodě je písemné ujištění výrobce nebo dovozce o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v Evropském společenství a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody . Postup při posouzení shody se stanoví ve znění zákona 22/1997Sb. a jejich pozdějších novelizacích - zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb. a jednotlivých nařízeních vlády:


1. Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 174/1998 Sb., nařízení vlády č. 78/1999 Sb., nařízení vlády č. 323/2000 Sb. a nařízení vlády č. 329/2002 Sb.
2. Nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku, ve znění nařízení vlády č. 585/2002 Sb.
3. Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE
4. Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů
5. Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na
telekomunikační koncová zařízení, ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. (1995/5/ES)
6. Nařízení vlády č. 179/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení (96/57/ES)
7. Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (75/324/EHS)
8. Nařízení vlády č. 286/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (98/79/ES)
9. Nařízení vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády č. 416/2003 Sb. (93/15/EHS)
10. Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb. (86/594/EHS, 2000/14/ES)
11. Nařízení vlády č. 70/2002 Sb., o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob (2000/9/ES)
12. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
13. Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb. (89/106/EHS)
14. Nařízení vlády č. 326/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností (90/384/EHS)
15. Nařízení vlády č. 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb. (98/34/ES)
16. Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí (73/23/EHS)
17. Nařízení vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (89/336/EHS)
18. Nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky (88/378/EHS)
19. Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby (87/404/EHS)
20. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky (89/686/EHS)
21. Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv (90/396/EHS)
22. Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (94/9/EHS)
23. Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení (98/37/ES)
24. Nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění nařízení vlády č. 126/2004 Sb. (92/42/EHS)
25. Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení (97/23/ES)
26. Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb. (95/16/ES)
27. Nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. (99/36/ES)
28. Nařízení vlády č. 270/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části (94/25/ES)
29. Nařízení vlády č. 25/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky (93/42/EHS)
30. Nařízení vlády č. 154/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (90/385/EHS, ve znění 93/42/EHS a 93/68/EHS)
31. Nařízení vlády č. 179/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na veterinární technické prostředky (84/539/EHS, ve znění 93/42/ES)Poznámka:V závorkách jsou uvedena čísla směrnic ES, které daná nařízení vlády přejímají.

QA/QC Poradenství

Nabízíme našim klientům QA/QC poradenství při investičních akcích. Jsme připraveni použít kteroukoliv mezinárodní normu, v závislosti na charakteristice projektu a požadavcích zákazníků – ASME, API, ANSI, BS, ASTM, ISO, DIN, CSN, S.I.O.P. DEP (SHELL Standards) atd.


Jsme schopni zajistit našimi spolupracovníky dohledy všech vyhrazených technologických zařízení, stavebních prací, včetně kontroly správnosti veškeré technické dokumentace. Toto QA/QC poradenství se vztahuje od počáteční fáze projektu, přes realizaci až po závěrečnou kolaudaci a předání dokumentace. V rámci toho jsme schopni také zajistit nezbytně nutné doklady pro úspěšné kolaudační řízení ( spolu s výchozími revizemi vyhrazených zařízení – tlakové, plynové, elektro, zdvihací ).

Investice do QA/QC kontroly je zanedbatelná s možnými následky, které s sebou obchodní rizika přinášejí.

Reality

Činnost realitní je zaměřena na zprostředkování prodeje - koupě bytů, RD a pozemků. Dále zajišťujeme znalecké posudky, geodetické práce a poradenskou činnost v oblasti realit.

Zajistíme našim klientům plný a odborný právní servis, který je spojený s prodejem nemovitostí včetně převodu všech médií. Trpělivý přístup k jednotlivým nabídkám zaručuje našim klientům vysokou úspěšnost uzavřených případů.

Last update: 22.2.2005


  © Quality Service, s.r.o.